Algemene voorwaarden Tegelned B.V.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen van tegelzetwerken en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Tegelned BV gevestigd en zaakdoende te Zwijndrecht, Zoutverkopersstraat 5, hierna te noemen: Tegelned BV

OFFERTES EN BESTELLINGEN

Artikel 1.

 1. Alle prijzen en prijsopgaven, voorkomende in door Tegelned BV uitgegeven prijscouranten, circulaire, advertenties, orderbevestigingen en aanbiedingen, evenals gepubliceerd op het Internet onder de webwinkel hebben, tenzij uit enig geschrift blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen en kunnen voorts, mits binnen 2 werkdagen na ontvangst door Tegelned BV van de aanvaarding worden herroepen.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Tegelned BV beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Tegelned BV zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is Tegelned BV bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst danwel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 2.

 1. Verbintenissen/overeenkomsten aangegaan in naam van Tegelned BV verbinden Tegelned BV slechts indien zij door de daartoe bevoegde eigenaar, danwel door diens schriftelijke daartoe gevolmachtigde zijn aangegaan of bevestigd, welke bevestiging schriftelijk en expliciet dient te gescheiden.
 2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts Tegelned BV zich beroepen

LEVERINGSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN

Artikel 3.

 1. Leveringstermijnen en –voorwaarden door Tegelned BV genoemd, zijn onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet.
 2. Overschrijding van leveringstermijnen door Tegelned BV leidt slechts tot verzuim van Tegelned BV, indien Tegelned BV, na verloop van de leveringstermijn door de wederpartij schriftelijk of mondeling met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld, alsnog niet nakomt binnen bedoelde redelijke termijn.
 3. Het staat Tegelned BV vrij leveringen in gedeelten (deelleveranties) te laten geschieden, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan noch voor rekening komt van Tegelned BV, dan is Tegelned BV gerechtigd de daaruit voor haar ontstane schade op de wederpartij te verhalen welke schade zal worden gesteld op tenminste 30% van de waarde van de door de wederpartij te leveren prestatie.
 5. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht is aan een eventuele verplichting van Tegelned BV tot schadevergoeding, indien niet tijdig, gebrekkig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd of indien levering niet mogelijk is door betaling van een bedrag van ten hoogste de overeengekomen prijs.

PRIJZEN

Artikel 4.

 1. Alle door Tegelned BV gehanteerde prijzen voor levering af magazijn, werkplaats, webwinkel, etc luiden in Euro’s.
 2. Prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, of anders vermeld.
 3. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Tegelned BV worden aangepast indien de prijzen van materialen en grondstoffen een verhoging hebben ondergaan of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die een prijsaanpassing rechtvaardigen.
 4. In de overeengekomen prijs is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de door Tegelzetbedrijf ten behoeve van de wederpartij gemaakte transportkosten.

BETALING

Artikel 5.

 1. Betaling dient te geschieden ter vestigingsplaats van Tegelned BV op een door Tegelned BV aan te geven wijze.
 2. Betaling dient te geschieden in euro’s en dient binnen 10 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 3. De verschuldigde omzetbelasting over het geleverde dient geheel te zijn voldaan bij de levering.
 4. Het staat Tegelned BV te allen tijde vrij indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij diens verplichtingen niet zal nakomen, alvorens tot levering over te gaan of met levering voort te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te verlangen.
 5. Indien de wederpartij niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals hiervoor bedoeld, heeft Tegelned BV het recht al haar verplichtingen uit de overeenkomst alsmede uit hoofde van andere soortgelijke verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten.
 6. de wederpartij is zelf aansprakelijk voor eventueel te lijden schade als gevolg van de opschortingbevoegdheid van Tegelned BV voortvloeiende uit lid 5 dan wel de plicht nadere zekerheid te stellen ten behoeve van Tegelned BV als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in lid 4.
 7. Iedere betaling door de wederpartij aan Tegelned BV, ongeacht welke oorzaak dan ook, zal in mindering worden gebracht: -ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van de wederpartij jegens Tegelned BV
 8. Vervolgens op hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan Tegelned BV wegens kosten en renten.
 9. En uiteindelijk op nog aan Tegelned BV te betalen nota’s en facturen. Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in mindering worden gebracht op de oudste verplichting van de wederpartij jegens Tegelned BV.

VERZUIM

Artikel 6

 1. De wederpartij is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens Tegelned BV niet of tijdig nakomt.
 2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden) voortvloeiende termijn door de wederpartij heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.
 3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft Tegelned BV voorts het recht zodra de wederpartij in verzuim is schadevergoeding te vorderen vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 30% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom, dan is hij over het dan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan Tegelned BV een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.
 5. Zodra de wederpartij in verzuim is zijn alle vorderingen van Tegelned BV op de wederpartijdirect en zonder voorbehoud opeisbaar.
 6. Ongeacht verzuim heeft Tegelned BV het recht de overeenkomst te ontbinden indien er een redelijke grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, een en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van Tegelned BV, zoals het recht op schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 7

 1. De door Tegelned BV geleverde zaken blijven eigendom van Tegelned BV totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst strekkende tot levering van de bedoelde zaken jegens Tegelned BV.
 2. De door Tegelned BV geleverde zaken komen onverminderd het in lid 1 bepaalde vanaf moment van levering volledig voor rekening en risico van wederpartij. Bij levering ter vestigingsplaats van Tegelned BV geschiedt de levering in ieder geval vijf dagen nadat aan wederpartij is medegedeeld dat de te leveren zaken te zijner beschikking staan bij Tegelned BV, vanaf welk moment Tegelned BV de zaken voor wederpartij houdt. Tegelned BV is gerechtigd kosten van bewaring welke tenminste
 3. 45 euro per dagdeel zullen bedragen aan wederpartij in rekening te brengen, indien deze niet binnen genoemde termijn van 5 dagen de zaken heeft afgehaald.
 4. Zodra wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Tegelned BV, heeft Tegelned BV het recht vorenbedoelde zaken terug te nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst ook indien deze inmiddels aan andere zaken (roerend of onroerend ) zijn verbonden, onverminderd andere rechten welke voor Tegelned BV voortvloeien uit het tekortschieten van wederpartij. Kosten welke door Tegelned BV moeten worden gemaakt om bedoelde zaken terug te nemen komen voor rekening van wederpartij en zullen tenminste 30% van de waarde van de teruggenomen zaken bedragen.
 5. Het is wederpartij niet toegestaan op enigerlei wijze over de in lid 1 bedoelde zaken te beschikken, zonder schriftelijke toestemming Tegelned BV.
 6. Wederpartij is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen ter effectuering van het in dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud.

INCASSO

Artikel 8

 1. Indien Tegelned BV ter verkrijging van opeisbare vorderingen op de wederpartij overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder te verstaan proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van de wederpartij.
 2. De in lid 1 bedoelde kosten zullen tenminste 250 euro bedragen doch indien dit resulteert in een hoger bedrag in ieder geval 15% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door Tegelned BV zijn gemaakt.
 3. Wanneer het faillissement van de wederpartij door Tegelned BV wordt aangevraagd, is de wederpartij gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de faillissementsaanvrage verbonden kosten voor zijn rekening nemen. Eventueel door Tegelned BV gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

GARANTIE

Artikel 9.

 1. Terzake van door Tegelned BV geleverde diensten en producten aanvaardt Tegelned BV geen enkele garantieverplichting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. In die gevallen dat wel garantie is overeengekomen komt deze te vervallen indien het product niet op de normale, toegeschreven wijze conform haar bestemming door de wederpartij wordt gebruikt of behandeld.

GEBREKEN

Artikel 10.

 1. Tegelned BV is niet gehouden tot vergoeding van schade, welke door bedrijfsstoring of anderszins voor de wederpartij in de uitoefening van bedrijf of beroep mocht ontstaan.
 2. Tegelned BV is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van opdrachten, winstderving, persoonlijke ongevallen hoe dan ook veroorzaakt.
 3. Tegelned BV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade na het verwerken van materialen geleverd door Tegelned BV.

RECLAMES

Artikel 11.

 1. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm tot Tegelned BV te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en vastgestelde gebreken.
 2. Reclames dienen Tegelned BV uiterlijk 14 dagen na factuurdatum dan wel na de datum waarop het feit waarop de wederpartij zich beroep heeft voorgedaan, te hebben bereikt, opstraffe van verval van alle rechten van de wederpartij.
 3. Het bewijs van de tijdige reclame berust bij de wederpartij
 4. Een door wederpartij geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dan wel gebreken met betrekking tot geleverde prestatie geven de wederpartij nimmer het recht de door Tegelned BV bewerkte zaken te weigeren dan wel retour te zenden,
 5. De wederpartij is verplicht om Tegelned BV in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.
 6. reclames wegens beschadigingen of andere direct waarneembare verliezen dienen op straffe van verval van alle rechten van de wederpartij op de vrachtbrief te worden aangetekend.
 7. Rechtsvorderingen die de wederpartij jegens Tegelned BV heeft uit welke hoofde dan ook, dienen op straffe van verval alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

OVERMACHT

Artikel 12

 1. Indien zich buiten de wil van Tegelned BV omstandigheden voordoen onverschillig of bij deze het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van Tegelned BV rederlijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft Tegelned BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Onder voormelde omstandigheden wordt onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgevaar, staking, demonstraties, molest, oproer, terreur, ijsgang, overstroming, waterschade, storm, brand, bedrijfsstoornis, ongevallen, personeelsgebrek, in en of-uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen en voorts alle andere omstandigheden zoals koersschommelingen, die de overeenkomst voor Tegelned BV meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Tegelned BV is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulpof andere personen en/of zaken welke door Tegelned BV bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals toeleveranciers, onderaannemers, en werknemers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

TRANSPORT/RISICO/EMBALLAGE

Artikel 13

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij zijn verstrekt door Tegelned BV volgens goed koopmansgebruik bepaald en geschiedt voor risico van Tegelned BV, tenzij anders overeengekomen, in welk geval de verzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoer-adressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

INDUSTRIELE EIGENDOM

Artikel 14.

 1. De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, tekeningen of schetsen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, (bijbehorende) handboeken en/of documentatie, alsmede alle overige werken blijven te allen tijde bij Tegelned BV
 2. Alle door Tegelzetbedrijf te maken kosten wegens inbreuk op aan Tegelned BV toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de wederpartij.

RECHT

Artikel 15

 1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter in het kanton/arrondissement ter vestigingplaats van Tegelned BV, behoudens in dat geval van faillissementsaanvrage de regeling van de faillissementswet van toepassing blijft, met dien verstande dat Tegelned BV de wederpartij nadat hij de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld van dit beding gebruik te zullen maken een termijn gunt van een maand om schriftelijk voor de beslechting van het geschil volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Tegelned BV mag het door de wederpartij opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij door de wederpartij aan Tegelned BV schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. leveren en/of aanbrengen van tegels in opdracht van consumenten

TEGELS

 1. Getoonde monsters zijn doorsnee-monsters
 2. onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
 3. Bij Levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.
 4. Nuance- en kleurafwijkingen Liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.
 5. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de Levering van kwartsiet, Leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht Lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
 6. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 7. De Leverancier staat er niet voor in, dat - gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen - nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande Levering(en).
 8. Gevolgschade na het verwerken van de tegels is nooit voor rekening van Tegelned BV.

AANBRENGEN VAN TEGELZETWERKEN.

 1. De te betegelde ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, ( en schoon en stofvrij) dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
 2. indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan de Leverancier te vergoeden.
 3. De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van de Leverancier met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
 4. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de consument. indien mogelijk doet de Leverancier vooraf opgave van die kosten.
 5. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
 6. De kosten als bedoeld in de Leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
 7. Oplevering zal geschieden samen met de tegelzetter welke de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
 8. Het niet opleveren met de tegelzetter bevrijdt de consument niet van zijn betalingsverplichtingen. Artikel 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassingen.
 9. Bij het niet-opleveren wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient het nog te betalen bedrag eerst aan de Leverancier worden uitbetaald, indien het werk alsnog door de consument wordt afgekeurd kan het geschil worden voorgelegd aan een gezamenlijk te kiezen geschillencommissie.
 10. Indien tegels niet worden geleverd door Tegelned BV kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken die daardoor ontstaan of aanwezig zijn, en tevens verlenen wij geen garantie op de niet door Tegelned BV geleverde producten. Indien werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan Tegelned BV kan er geen enkele aansprakelijkheid worden gedaan op deze werkzaamheden.